Privacyverklaring


Definities
a. Privacyverklaring: deze privacyverklaring;
b. Betrokkene: iedere natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door Verwerkingsverantwoordelijke;
c. Verwerkingsverantwoordelijke: Webily – Pcolombara, Kelmonderstraat 23, 6191 RD te Beek, [email protected];
d. Website: de website onder www.webily.nl

1 Algemeen
1.1 In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens van haar Betrokkenen/categorieën van betrokkenen, bijvoorbeeld (potentiële) klanten, sollicitanten, zakenpartners, leveranciers, tussenpersonen, etc. verwerkt.

2 Persoonsgegevens

2.1 Een persoonsgegeven betreft informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Verwerkingsverantwoordelijke kan de volgende gegevens van Betrokkenen verwerken::
i Naam;
ii (E-mail)adres;
iii Telefoonnummer;
iv Gegevens die betrekking hebben op het apparaat van Betrokkene, zoals een IP-adres;
v Communicatievoorkeuren;
vi Informatie verkregen via cookies, over het surfgedrag van Betrokkene.

2.2 Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt op de volgende manier(en) persoonsgegevens van een Betrokkene:
i wanneer de desbetreffende Betrokkene deze persoonsgegevens via de Website aan de Verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt;
ii door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Verwerkingsverantwoordelijke;
iii. doordat deze worden gegenereerd aan de hand van het gebruik van Betrokkene van de diensten of Website van Verwerkingsverantwoordelijke, onder andere via cookies.

2.3 Indien Betrokkene verplicht is om bepaalde gegevens te verstrekken, zal Betrokkene geïnformeerd worden over de mogelijke gevolgen wanneer deze niet worden verstrekt.

3 Doeleinden en grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens

3.1 Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens van een Betrokkene op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming met de volgende doeleinden:
a. Toestemming
b. Uitvoering van een overeenkomst met Betrokkene
c. Voldoen aan een wettelijke verplichting
d. Vervulling van een taak van algemeen belang
e. Gerechtvaardigd belang van Verwerkingsverantwoordelijke of een derde

3.2 Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt bepaalde persoonsgegevens ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. De gerechtvaardigde belangen van Verwerkingsverantwoordelijke zijn onder andere: marketing, reclame, onderzoek van eigen producten of diensten, IT-beheer en -beveiliging, delen met aan Verwerkingsverantwoordelijke gelieerde partijen enz.

3.3 Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, op basis van de daarbij genoemde grondslagen:

- Het aanbieden van producten of diensten of het onderhouden van een leveranciersrelatie, waaronder ook begrepen het aanbieden van klantenservice of technische ondersteuning en verwerking van verzoeken die betrekking hebben op de producten of diensten i.v.m. Uitvoering van de overeenkomst en Gerechtvaardigd belang.
- Verbetering van de aangeboden producten of diensten, onder meer door een analyse van het gebruik ervan i.v.m. Uitvoering van de overeenkomst en Gerechtvaardigd belang.
- Het aangaan en onderhouden van een klantrelatie met Betrokkene, bijvoorbeeld voor het versturen van informatieve berichten over producten of diensten of het reageren op vragen en verzoeken van Betrokkene i.v.m. Uitvoering van de overeenkomst en Gerechtvaardigd belang.
- Afhandelen, beheer en facturatie van bestellingen i.v.m. Uitvoering van de overeenkomst en Gerechtvaardigd belang.
- Het versturen van de nieuwsbrief van Verwerkingsverantwoordelijke i.v.m. Gerechtvaardigd belang en Toestemming.
- Waarborgen van de veiligheid (van IT systemen) i.v.m. Gerechtvaardigd belang.
- Afhandelen van geschillen (met Betrokkene), verdediging van juridische claims, compliance aan wet- en regelgeving i.v.m. Wettelijke verplichting en Gerechtvaardigd belang.
- Het aanbieden van gerichte advertenties gebaseerd op de interesses van Betrokkene, waarbij cookies en vergelijkbare technologieën worden gebruikt om de relevante informatie over Betrokkene te verzamelen i.v.m. Gerechtvaardigd belang en Toestemming.

4 Partijen die toegang hebben tot persoonsgegevens

4.1 Verwerkingsverantwoordelijke zal de persoonsgegevens in beginsel niet aan andere partijen verstrekken. Maar dit kan wel als:
- de persoonsgegevens worden verstrekt aan door Verwerkingsverantwoordelijke ingeschakelde verwerkers waarmee een verwerkersovereenkomst is gesloten of zelfstandig verwerkingsverantwoordelijken, bijvoorbeeld IT, hosting, HR of andere dienstverleners, externe adviseurs, accountants of advocaten; of
- Verwerkingsverantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties, bijvoorbeeld toezichthouders of andere publieke autoriteiten; of
- de persoonsgegevens worden verstrekt aan een vennootschap die behoort tot de groep van Verwerkingsverantwoordelijke of een andere afdeling binnen de vennootschap van de Verwerkingsverantwoordelijke.

4.2 Het verstrekken van persoonsgegevens aan bovengenoemde partijen zal alleen gebeuren voor de doeleinden die zijn genoemd in deze privacyverklaring, en voor zover dit is toegestaan op grond van deze privacyverklaring en toepasselijke wet- en regelgeving, of als Verwerkingsverantwoordelijke een wettelijke verplichting heeft persoonsgegevens te verstrekken aan een bevoegde instantie. Partijen aan wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Verwerkingsverantwoordelijke is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze partijen.

4.3 Om de diensten te kunnen leveren, kan Verwerkingsverantwoordelijke genoodzaakt zijn om persoonsgegevens door te geven naar landen buiten de Europees Economische Ruimte. Wanneer dit het geval is, treft Verwerkingsverantwoordelijke passende waarborgen om de persoonsgegevens op rechtmatige wijze door te geven naar dergelijke landen.

5 Cookies of vergelijkbare technologieën

5.1 Verwerkingsverantwoordelijke maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Met deze cookies verzamelt Verwerkingsverantwoordelijke, overeenkomstig de door Betrokkene opgegeven voorkeuren, automatisch bepaalde gegevens over de geschiedenis van activiteiten van Betrokkene op de Website en apps van derden. Zo kunnen persoonsgegevens van Betrokkene worden verzameld terwijl Betrokkene de Website of apps gebruikt of als deze op de achtergrond draaien op het apparaat van Betrokkene. Deze gegevens kunnen door Verwerkingsverantwoordelijke worden gecombineerd met andere gegevens over het apparaat van Betrokkene, zoals een IP-adres. Als hiervoor de toestemming van Betrokkene nodig is, zal Verwerkingsverantwoordelijke die vooraf vragen.

6 Bewaartermijn

6.1 Verwerkingsverantwoordelijke bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 48 maanden na het einde van het verlenen van diensten aan Betrokkene, tenzij Verwerkingsverantwoordelijke op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

7 Wijzigingen in deze Privacyverklaring

7.1 Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Verwerkingsverantwoordelijke kondigt deze wijziging aan in overeenstemming met de wet. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt en er volgt een duidelijke kennisgeving op de website bij een wezenlijke wijziging van de Privacyverklaring. Verwerkingsverantwoordelijke adviseert de Betrokkene dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

7.2 Indien Betrokkene het gebruik van de Website en/of diensten van Verwerkingsverantwoordelijke voortzet zodra de wijzigingen van kracht zijn, betekent dit dat Betrokkenen de wijzigingen accepteert. Indien Betrokkene niet instemt met deze wijzigingen, dient hij het gebruik van de Website en/of diensten te beëindigen.

7.3 De huidige Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 7 februari 2024.

8 Contact

8.1 Voor vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring en/of de verwerking van persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met Verwerkingsverantwoordelijke via: Webily - PColombara, Kelmonderstraat 23, 6191 RD te Beek (postadres), www.webily.nl, [email protected].

© Copyright 2024 Webily - Alle rechten voorbehouden.

Genoemde prijzen zijn excl. 21% btw.