Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Webily – PColombara
Tot stand gekomen op 26 januari 2024.

Algemene Voorwaarden Webily, gevestigd aan Kelmonderstraat 23, 6191 RD te Beek, ingeschreven bij de KvK onder nummer 91892163.

Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Algemene Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden als hierna vermeld.
Webily: Webily, tevens handelend onder de naam PColombara, ingeschreven bij de KvK onder nummer 91892163.
Overeenkomst: Elke Overeenkomst gesloten tussen Webily en de Wederpartij.
Wederpartij: Degene die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de Wederpartij wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.
Bedrijf: De Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Consument: De Wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de Overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Webily.
Koop op afstand: De Overeenkomst tussen de wederpartij en Webily, waarbij in het kader van een door de Webily georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.
Opdracht: De Overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Webily voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.
Dienstverlening op afstand: De Overeenkomst tussen de wederpartij en Webily, waarbij in het kader van een door de Webily georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.
Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is
overeengekomen.

Werkingssfeer
Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Webily en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Webily, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Webily en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Webily zijn overeengekomen.

Indien Webily niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Webily in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Wijziging Overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Webily de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Webily zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Webily de Wederpartij hierover van tevoren inlichten.

Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal Webily daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Webily proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

Webily zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Webily kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Webily zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Hosting
Deze bepaling is alleen van toepassing als webhosting onderdeel is van de overeenkomst tussen Webily en de Wederpartij. Webily heeft geen eigen hosting tot haar beschikking.

Webily schakelt voor de hosting een derde partij in. Webily fungeert hier in de hoedanigheid als reseller.

Webily zal de Wederpartij iedere 12 maanden een factuur versturen voor de hosting van de website van de Wederpartij.

Garantie ten aanzien van de hosting wordt verstrekt door de hostingprovider. Webily verstrekt ten aanzien van de hosting geen garantie.

Webily is in geen geval aansprakelijk en verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door Webily ingeschakelde derden.

Webily is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door uitval, storingen, buitenwerkingstelling, verlies van gegevens bij de hostingsprovider en derden die door Webily ingeschakeld zijn ongeacht de oorzaak.

Beëindiging hosting
Als de Wederpartij Webily niet langer als zijn/haar website-hostingprovider wilt gebruiken en/of de Wederpartij zijn/haar website niet meer wil behouden, moet de Wederpartij de hosting beëindigen.

De Wederpartij dient de hosting, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, op te zeggen. De hosting dient minimaal 1 jaar te duren en kan worden opgezegd vanaf 11 maanden na datum van afsluiting. Webily zal de website dan na de 12e maand offline halen.

Bij het beëindigen van de hosting verliest de Wederpartij de voordelen van het gebruik van het platform van Webily.

Door beëindiging van de hosting kan de Wederpartij niet langer meer gebruik maken van het platform van Webily: het CMS, bewerkingen per apparaat, gratis SSL-certificaat, ingebouwde analyses, aangepaste widgets en integraties, automatische updates, automatische back-ups, snelle en veilige cloudhosting en alle andere voordelen.

Bij beëindiging van de hosting vindt geen restitutie van de gemaakte kosten plaats.
Wanneer de Wederpartij, na het reeds beëindigen van de hosting, de hosting weer wil activeren, zal Webily een bedrag van €49, exclusief BTW, in rekening brengen.

Wanneer de Wederpartij de factuur voor de hosting niet tijdig betaalt, zal Webily de hosting beëindigen. Wanneer de Wederpartij de hosting weer wil activeren, zal Webily een bedrag van €49, exclusief BTW, in rekening brengen.

Honorarium, prijzen en tarieven
Ten aanzien van de Wederpartij zijn het Honorarium, de prijzen en de tarieven in euro's uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Het Honorarium, de prijzen en de tarieven zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium, prijs of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium, de prijs of het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Webily.

Van alle bijkomende kosten zal Webily tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

Wijziging Honorarium, prijzen en tarieven
Indien Webily bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is Webily gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien Webily het voornemen heeft het Honorarium, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
- De verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Webily rustende verplichting ingevolge de wet;
- De verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
- Webily alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
- Bedongen is dat de uitvoering langer dan 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, de prijs of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

Webily zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief in kennis stellen. Webily zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Koop en/of Dienstverlening op afstand
Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument. Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen 30 dagen te geschieden.

Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij in beginsel het recht de Overeenkomst gedurende 14 dagen na de ontvangst van de door de Webily geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen of indien Webily het product niet binnen 30 dagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn over een zijn gekomen. Dit recht van de Wederpartij is niet van toepassing op de Diensten van Webily, gelet op het karakter van de Diensten, die op maat zijn gemaakt voor de Wederpartij. Voor een volledig overzicht van de uitzonderingen wordt verwezen naar de laatste zin en opsomming van dit artikel.

Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft de Wederpartij in beginsel het recht de Overeenkomst gedurende 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen. Dit recht van de Wederpartij is niet van toepassing op de Diensten van Webily, gelet op het karakter van de Diensten, die op maat zijn gemaakt voor de Wederpartij. Voor een volledig overzicht van de uitzonderingen wordt verwezen naar de laatste zin en opsomming van dit artikel.

Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft de Wederpartij in beginsel het recht de Overeenkomst gedurende 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen.

Indien Webily niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende 1 jaar na de ontvangst van de door Webily geleverde zaken of na het sluiten van de overeenkomst, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Webily in 1 jaar alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van 14 dagen te lopen.

De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen via het door Webily geplaatste standaardformulier voor herroeping of op een door de Wederpartij eigen gekozen wijze.

Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Dienst volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien Webily met de uitvoering van de Dienst is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de Wederpartij en indien de Wederpartij heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Webily de Dienst volledig heeft verricht.

Indien de Wederpartij de geleverde zaken terugzendt, dient de Wederpartij de zaken in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de Wederpartij.

Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Wederpartij verplicht de goederen binnen 14 dagen terug te zenden omdat de Wederpartij Webily heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept.

Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort Webily uiterlijk 14 dagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.

Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt Webily de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort Webily uiterlijk binnen 14 dagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien Webily en de Wederpartij overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van Webily. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Wederpartij gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.

Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:
- Onroerende goederen;
- Financiële diensten;
- Diensten betreffende logies, vervoer, horecabedrijf;
- Diensten die verrichten worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
- Kranten en tijdschriften, waaronder ook nieuwsbrieven en snelle berichtgevingen
- Producten en/of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Webily geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
- Verzegelde producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
- Hygiënische producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
- Producten en/of diensten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;
- Producten en/of diensten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
- Producten en/of diensten die snel kunnen bederven of verouderen;
- Producten en/of diensten van persoonlijke aard;
- Producten en/of diensten op maat gemaakt.

Levering
Levering ten aanzien van de Wederpartij vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij (in de hoedanigheid van Consument) of doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij (in de hoedanigheid van Bedrijf). Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.

Levering vindt plaats doordat het Product (de website) online wordt gepubliceerd. De Wederpartij ontvangt een e-mail met een link en een e-mail met de mogelijkheid om de website te kunnen bewerken. Dit kan de Wederpartij doen door een account aan te maken op een website, die genoemd wordt in de e-mail.

De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.

De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Uitvoering Overeenkomst
Webily zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Webily heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Webily heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Webily het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Webily niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Webily het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Webily.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Webily het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

Levering- en uitvoeringstermijnen
De levering en de werkzaamheden zullen plaatsvinden en worden uitgevoerd binnen een door Webily opgegeven termijn.

Indien voor de levering van de zaak of voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien Webily gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering of de uitvoering van de Overeenkomst, vangen de leveringstermijn en de uitvoeringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan Webily heeft verstrekt.

Bij overschrijding van de leveringstermijn of de uitvoeringstermijn dient de Wederpartij Webily schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Webily alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren of om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering of de uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Webily zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Webily binnen deze termijn niet over tot levering of tot uitvoering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Aanpassingsmomenten
Webily doet zijn uiterste best om het ontwerp zo goed mogelijk te laten aansluiten op de wensen van de Wederpartij. Het kan echter voorkomen dat een eerste ontwerp niet volledig aansluit op de wensen van de Wederpartij. De Wederpartij krijgt per Overeenkomst standaard 2 aanpassingsmomenten aangeboden. Indien de Wederpartij meer aanpassingsmomenten nodig heeft, wordt hiervoor een tarief van €40,00 exclusief BTW per half uur in rekening gebracht.

Een aanpassingsmoment wordt beschouwd als een moment, tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden en voordat de werkzaamheden zijn voltooid, waarop de Wederpartij aan Webily een aantal punten doorgeeft die hij/zij anders zou willen zien.

Indien de Wederpartij van mening is dat de gehele website opnieuw ontworpen moet worden, geldt dit als het uitvoeren van nieuwe werkzaamheden en zal daarvoor 50% van de totaalprijs, van het reeds ontworpen gedeelte, in rekening worden gebracht, bovenop de oorspronkelijke kosten van de werkzaamheden. De Wederpartij dient in dat geval dus 150% van het overeengekomen Honorarium, prijs of tarief te voldoen. Webily zal deze kosten nooit zonder overleg in rekening brengen, maar zal hierover in overleg treden met de Wederpartij en de Wederpartij altijd eerst een offerte voorleggen. Aangezien de Wederpartij altijd zijn/haar wensen aangeeft voordat Webily zal starten met de werkzaamheden, is een dergelijke aanpassing niet veel voorkomend.

Indien de Wederpartij na het uitvoeren van de werkzaamheden en na levering van de website toch nog een kleine aanpassing wenst te realiseren, kan de Wederpartij hierover binnen 4 weken na levering contact opnemen met Webily. Kleine aanpassingen, waarvan de werkzaamheden maximaal 1 uur in beslag nemen, zal Webily kosteloos doorvoeren. Bij aanpassingen die groter zijn dan kleine aanpassingen zal Webily een tarief van €20,00 exclusief BTW per half uur in rekening brengen. De beoordeling of een aanpassing behoort tot de “kleine aanpassingen” komt volledig toe aan Webily.

Risico-overgang
De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij (in de hoedanigheid van Consument) of tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Wederpartij (in de hoedanigheid van Bedrijf) voor rekening en risico van Webily.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij (in de hoedanigheid van Consument) of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht of op het moment waarop zaken aan de Wederpartij (in de hoedanigheid van Bedrijf) of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Betaling
Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Webily aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking geschiedt middels een factuur of overboeking.

Betaling geschiedt achteraf: nadat de werkzaamheden zijn voltooid en nadat de zaken aan de Wederpartij zijn geleverd.

Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Webily aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Webily is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Wederpartij te factureren. Facturatie vindt plaats wanneer de werkzaamheden voltooid zijn.

Webily en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Webily en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Webily onmiddellijk opeisbaar.

Incassokosten
Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Webily, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Webily, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Webily pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Webily de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Opschorting
Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Webily het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is Webily bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
- na het sluiten van de Overeenkomst Webily omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
- de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Webily kan worden gevergd.

Webily behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Ontbinding
Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Webily bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
Voorts is Webily bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
- Na het sluiten van de Overeenkomst Webily omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
- De Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- Door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Webily kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
- Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Webily kan worden gevergd;
- De Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
- De Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
- De Wederpartij komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Webily op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Indien Webily de Overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Webily niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Webily geleden schade.

Overmacht
Een tekortkoming kan niet aan Webily of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Webily geen invloed kan uitoefenen en waardoor Webily niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Webily in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.

Webily heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Webily zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
Zowel Webily als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Webily zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien Webily ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Webily gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Garanties
Producten: Webily garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de Overeenkomst. Webily garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

Diensten: Webily garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor een termijn van 1 maand.

Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.

Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal Webily, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.

Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Webily in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Webily geen invloed op uit kan oefenen.

Onderzoek en reclame
De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na aflevering, te onderzoeken. De Wederpartij is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 3 dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde en de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na levering van het Product, dan wel uitvoering van de Dienst, schriftelijk aan Webily gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na ontdekking ervan aan Webily gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

Voor de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument geldt altijd een termijn van 2 maanden bij het ontdekken van zichtbare- en niet-zichtbare gebreken, zoals bedoeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek. De onderzoekstermijnen van 3 dagen en 7 dagen zijn daarom niet van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van de Consument, maar alleen op de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf.
Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product en/of Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Wederpartij terugzenden van het gebrekkige Product zal Webily aan de Wederpartij vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door Webily nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed wanneer de Wederpartij Webily niet schriftelijk om toezending heeft gevraagd.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Webily binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.

Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling, tenzij de gekochte zaken geen zelfstandige waarde toekomt.

SEO Optimalisatie
Webily biedt standaard bij iedere website een SEO-optimalisatie aan aan haar Wederpartij. SEO Optimalisatie draagt er aan bij dat de website een goede positie heeft in de zoekresultaten van Google.

Deze Dienst (de SEO Optimalisatie) leidt tot een inspanningsverbintenis tussen Webily en de Wederpartij en niet tot een resultaatsverplichting. Het daadwerkelijk bereiken van het door de Wederpartij gewenste resultaat kan echter in geen enkel geval gegarandeerd worden. Webily kan daarom niet garanderen dat de website online verkeer zal genereren, de website als eerste bij de zoekresultaten van Google zal verschijnen, de omzet van de onderneming van de Wederpartij zal toenemen of de onderneming van de Wederpartij anderszins zal groeien.

Inhoud van het Product: de website
De inhoud van het Product, de website die Webily voor de Wederpartij heeft ontwikkeld, mag op geen enkele manier bijdragen aan of geassocieerd worden met frauduleuze, obscene, pornografische, spam, misleidende, lasterlijke, ongepaste of illegale activiteiten of deze anderszins promoten.

Webily is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, bruikbaarheid, veiligheid of intellectuele eigendomsrechten van of met betrekking tot inhoud op uw website.

Aansprakelijkheid
Webily is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Webily.

Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:
- Materiële schade aan de eigendommen van de Wederpartij;
- Redelijke kosten, die Wederpartij heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
- Redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
- Redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

Webily is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Webily is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Webily is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Webily kenbaar behoorde te zijn.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Webily of zijn leidinggevende ondergeschikten.
Webily is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

Indien Webily aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Webily beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Webily aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Webily overeenkomstig de verzekering draagt.

De Wederpartij dient de schade waarvoor Webily aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Webily te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Webily vervalt binnen 1 jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Vrijwaring
De Wederpartij vrijwaart Webily voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

Indien Webily door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Webily zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Webily en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Verjaringstermijn
Voor alle vorderingen jegens Webily en de door Webily (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van 1 jaar.

Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van 2 jaar nadat de Wederpartij Webily ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Intellectuele eigendom
Webily behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Webily behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Geheimhouding
Zowel Webily als de Wederpartij zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Privacy en cookies
De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Webily verstrekt, zal Webily zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Webily handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Webily zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.

De Wederpartij heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

Bij het bezoeken van de website kan Webily informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die Webily verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Webily mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het is Webily niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Webily mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.

Webily zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

De Wederpartij is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

De Wederpartij gaat akkoord dat Webily de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

Wijziging Algemene Voorwaarden
Webily heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten. Webily zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Webily partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Geschillen tussen Webily en de Wederpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Limburg, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

© Copyright 2024 Webily - Alle rechten voorbehouden.

Genoemde prijzen zijn excl. 21% btw.